Theoriemakkie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Dit zijn de algemene voorwaarden van Theoriemakkie. Het adres van Theoriemakkie is Christiaan de Wetstraat 2571 TP Den Haag,  en KvK-nummer 86613715.

Artikel 1: Termen en definities 

In het kader van deze algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

1.1 Examen: de datum van het theorie-examen dat bij het CBR wordt afgenomen; De dag van de cursus is de dag waarop de theoretische cursus wordt gegeven en kan ook een meer praktisch onderdeel bevatten.

1.2. Bedenktijd: de termijn van viertien kalenderdagen waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de student en Theoriemakkie, waarbij Theoriemakkie zich ertoe verbindt de student een theoriecursus te geven en een examenslot te reserveren voor het afleggen van het CBR theorie-examen door de student.

1.4 Consument/Student: een persoon die minimaal zestien jaar oud is en zich heeft aangemeld voor een theoriecursus inclusief examendag met behulp van een speciaal daarvoor gebouwd online systeem; consument/studenten hebben de mogelijkheid om online examens af te leggen.

1.5 De term “Theorie Makkie” verwijst naar de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtgever;

1.6 De afkorting van het Centraal Bureau Rijbewijzen is ‘CBR’.

1.7. Offertes: het aanbod dat op de website van Theoriemakkie wordt getoond voor de theoretische cursussen;

1.8 De theoretische classificaties voor de auto (de categorie B van het rijbewijs);

1.9 Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die op dit moment actief en relevant zijn.

Artikel 2: De totstandkoming van de overeenkomst en de toepasselijkheid

2.9 De overige artikelen blijven niettemin in hun geheel van kracht, zelfs indien en voor zover een van de artikelen ongeldig wordt verklaard of wordt verwijderd

2.8 Theoriemakkie heeft het recht een aspirant-student de toegang te weigeren zonder opgave van redenen.

2.7 Om ervoor te zorgen dat de inschrijving van de student correct wordt verwerkt, is het noodzakelijk dat hij een correct e-mailadres opgeeft. Indien en voor zover de student een

onjuist e-mailadres opgeeft, is Theoriemakkie niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of schade veroorzaakt door het onjuiste e-mailadres, ongeacht of de student het onjuiste e-mailadres heeft opgegeven.

2.6 Alle foto’s, prijzen, teksten en andere gegevens worden louter ter illustratie gegeven, zijn onder voorbehoud van fouten en geven op geen enkele manier aanleiding tot het ontvangen van compensatie.

2.5 Als er wordt afgeweken van deze fundamentele voorwaarden, moet dit schriftelijk worden gedocumenteerd om als geldig te worden beschouwd.

2.4 De CBR-systemen zijn verantwoordelijk voor het inschrijvingsproces van de student. Theoriemakkie zal een student niet uit het CBR-systeem verwijderen als de student geen expliciet verzoek doet om uit het systeem te worden verwijderd.

2.3 Indien de gewenste cursusdag van de student valt op een dag waarop al een volledige inschrijving is, wordt de naam van de student op een wachtlijst voor een andere cursusdag geplaatst. In Wanneer dit gebeurt, wordt de overeenkomst pas als volledig beschouwd als Theoriemakkie een bevestiging heeft ontvangen van de cursist op de nieuwe startdatum van de cursus.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cursist het aanmeldingsproces op de website van Theoriemakkie voltooit, een cursusdag reserveert en Theoriemakkie de gereserveerde toets bij het CBR aanschaft. Zonder zich te willen laten beperken door hetgeen hiervoor is gezegd, komt ook een overeenkomst tot stand wanneer Theoriemakkie telefonisch of per e-mail de elektronische aanmelding bevestigt.

2.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Theoriemakkie en de student worden gesloten, ook die betrekking hebben op de theorielessen die nodig zijn voor de licentiecategorieën B.

Artikel 3 Cursusprijs en betaling cursuskosten

3.1 De prijzen van de theoriecursussen zijn inclusief BTW; deze prijzen zijn echter exclusief de kosten van het afleggen van het examen bij het CBR; ze dekken alleen de kosten van de theoriecursus zelf. De kosten van huur, de docent, oefenmateriaal en vervoer naar de toetslocatie (mits op loopafstand) zijn allemaal inbegrepen in de prijzen voor de theoretische cursus (mits op loopafstand).

3.2  De cursist is verantwoordelijk voor het doen van een aanbetaling van eventuele aan de cursus verbonden kosten binnen vierentwintig uur na ontvangst van een bevestigingsmail van IDEAL. Theoriemakkie behoudt zich het recht voor de inschrijving van de student te annuleren indien het geld niet binnen de gestelde termijn is ontvangen.

3.3 De prijzen die op de website van Theoriemakkie worden getoond, kunnen te allen tijde worden gewijzigd en kunnen typografische fouten bevatten. De prijs is onderhevig aan onmiddellijke en onaangekondigde wijzigingen ter beoordeling van Theoriemakkie. De geactualiseerde prijs geldt eerst voor de overeenkomst als de student deze wijziging heeft geaccepteerd in het geval er al een overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de overeenkomst al tot stand is gekomen en de student wil niet akkoord gaan met de prijsherzieningen, heeft de student de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden; de annulering geldt echter niet voor de uitgaven die al zijn vastgelegd en betaald voor het examen bij het CBR.

3.4  De website toont altijd de meest recente informatie over het aantal open tijdvakken voor de cursusdagen. Hierdoor ontstaan geen enkele wettelijke rechten.

3.5  Prijzen die op de website van Theoriemakkie worden getoond zijn niet bindend en het kan voorkomen dat er typfouten in zitten. Theoriemakkie heeft te allen tijde het recht om willekeurige prijsaanpassingen door te voeren. Indien overeenstemming is bereikt, zijn de nieuwe prijzen alleen van toepassing op de overeenkomst als de student toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van de aanpassing voordat de overeenkomst ingaat. Indien de overeenkomst al tot stand is gekomen en de student de prijsaanpassing niet wenst te accepteren, staat het de student vrij om op te zeggen.

3.6  Op de website vind je de meest actuele informatie over het aantal open cursusdagen. Hierdoor worden geen nieuwe wettelijke rechten verkregen.

3.7  Indien een aanbod dat via internet, telefoon of e-mail wordt gedaan slechts een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit overduidelijk vermeld.

3.8 Aanvragen voor schattingen kunnen zowel via de website als via telefoon of e-mail worden gedaan. Op de website van Theoriemakkie zie je het aantal lesdagen, inclusief de dag van het examen, en de verschillende locaties.

Artikel 4: verplichtingentheorie is eenvoudig

4.1  Na totstandkoming van de overeenkomst zal Theoriemakkie de cursist het cursusmateriaal ter beschikking stellen in de vorm van oefenmateriaal. Dit materiaal wordt naar de student gestuurd op het e-mailadres dat bij inschrijving is opgegeven. Hoewel de inhoud van de cursus door Theoriemakkie met de grootste zorg is samengesteld, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

4.2 Theoriemakkie zet zich in om de theoriecursus op een passende manier te verzorgen, inclusief het verzorgen van de docent en het zorgen voor vervoer naar de toetslocatie als de afstand tussen de locatie van de cursus en de toetsfaciliteit dit vereist.

4.3 Theoriemakkie geeft de zekerheid dat de medewerkers die de dienst gaan verrichten deskundig en bekwaam zijn in hun vakgebied.

Artikel 5: Verplichtingen van studenten 

5.1 De student is verplicht zich te legitimeren en aanwezig te zijn op de vooraf overeengekomen tijd en plaats. Indien en voor zover de student niet beschikt over een geldig legitimatiebewijs, wordt deze niet toegelaten.

5.2 Het is de student toegestaan de gegevens van Theoriemakkie, inclusief eventueel cursusmateriaal, uitsluitend te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken. De student onthoudt zich van deelname aan enige actie die kan leiden tot openbaarmaking van het aan hem verstrekte cursusmateriaal.

5.3 Het is de verantwoordelijkheid van de student om ervoor te zorgen dat Theoriemakkie in het bezit is van alle benodigde informatie om een succesvolle aanvraag voor het CBR theorie-examen te kunnen doen.

5.4 De student is er verantwoordelijk voor dat wordt voldaan aan alle criteria die in deze voorwaarden zijn genoemd. Indien de student niet aan deze voorwaarde kan voldoen, heeft Theoriemakkie het recht de student de toegang tot de theoriecursus te weigeren zonder enige verantwoordelijkheid op zich te nemen of op enigerlei wijze aansprakelijk te worden jegens de student.

Theoriemakkie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuiste annulering of afwezigheid indien de annulering niet op de afgesproken tijd en plaats aanwezig is, of als u op het moment van de annulering geen geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

5.6 De student bevestigt ondubbelzinnig dat het hoofddoel van de cursus de voorbereiding op de CBR-toets is. Als dit het geval is, is Theoriemakkie in de positie om betaling te eisen van de betrokken student. Het is een ernstige overtreding van de regels voor de leerling om tijdens de les wat voor opname dan ook te maken, of het nu audio of video is.

In het geval dat de student artikel 5.5 overtreedt, wordt de student een boete opgelegd van € 10.000 per overtreding, die onmiddellijk moet worden betaald en niet kan worden kwijtgescholden.

Artikel 6 Wijziging en ontbinding overeenkomsten

6.1 Theoriemakkie behoudt zich het recht voor een cursist in te plannen op een door haar passend geachte dag in het geval de cursist zich inschrijft voor een cursus op internet terwijl de cursusdagen nog niet zijn vastgesteld maar de periode wel is vastgesteld. In dit scenario heeft de student Theoriemakkie hiervoor toestemming gegeven. Theoriemakkie kan de cursist die zich in een soortgelijke situatie bevindt als in de regel hiervoor genoemd, verplaatsen naar een andere dag dan oorspronkelijk gepland, zodra de exacte cursusdata bekend zijn. De student heeft zich gecommitteerd om zijn of haar volledige betrokkenheid bij de verandering te leveren voor zover enige vorm van medewerking van de student vereist is.

6.2 Theoriemakkie behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de cursist per direct te beëindigen indien het bedrijf goede gronden heeft om aan te nemen dat de cursist de geplande les niet zal bijwonen op de dag dat deze moet plaatsvinden. De leerling krijgt een vergoeding van Theoriemakkie als Theoriemakkie de macht gebruikt die hij heeft

6.3 Zonder de toepasbaarheid van de normen van de kunst te beperken. 6.6 Tenzij een andere regeling is getroffen, blijft de student verantwoordelijk voor het betalen van de volledige cursusprijs en de examenkosten.

6.4 Indien de cursist wegens ziekte, afwezigheid of enige andere omstandigheid niet aan de cursus kan deelnemen, waardoor Theoriemakkie niet in staat is de cursus te verzorgen, wordt de overeenkomst die tussen Theoriemakkie en de cursist is gesloten ontbonden en wordt de student krijgt als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst een nieuwe cursusdag en toets. Ook als het volgende gaat gebeuren, heeft de student nog steeds de mogelijkheid om het gereserveerde examen af te leggen als dat voor hem of haar beschikbaar is.

6.5 Het is de student niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de cursusdag of het examen gedurende de laatste tien dagen voor aanvang van de cursusdag.

6.6 In het geval dat de student niet deelneemt aan de cursus of zijn inschrijving minder dan tien dagen voor aanvang van de cursus annuleert, is hij verantwoordelijk voor het betalen van de volledige prijs van de cursus en de examenkosten. Er is geen manier om deze regel te omzeilen, zelfs niet als er een natuurramp of een andere onvoorziene gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

6.7 Indien de cursist de cursusdatum wil wijzigen maar de docent en de cursist niet tot overeenstemming kunnen komen over een nieuwe datum, worden de reeds betaalde

6.8. Zodra de student zijn inschrijving voor de cursus heeft bevestigd door een aanbetaling te doen,

6.9 Indien Theoriemakkie na inschrijving de inschrijving van de student niet binnen 24 uur telefonisch of per e-mail heeft bevestigd, staat het de student vrij om zijn inschrijving zonder verdere kosten te beëindigen. Als de student zijn deelname aan het examen annuleert voordat het is ingepland, betaalt hij slechts € 49 om toegang te krijgen tot het verstrekte digitale lesmateriaal. In een situatie als deze is de geldigheid hiervan één maand.

6.10 U bent verplicht om een e-mail te sturen naar het volgende adres met verzoeken tot wijzigingen of annuleringen: info@theoriemakkie.nl.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Theoriemakkie is niet gehouden haar verplichtingen wegens de student na te komen indien de student daartoe niet in staat is wegens een omstandigheid die buiten haar schuld of zijn plicht is volgens de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde overtuigingen.

7.2 Indien Theoriemakkie haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of dit ten tijde van het intreden van overmacht zal kunnen doen, kan Theoriemakkie het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst separaat factureren. Dit beding is alleen van toepassing indien Theoriemakkie haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen. Dit laatste kan, als het enigszins overeengekomen is, een eigen waarde krijgen als het mogelijk is.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De student is verantwoordelijk voor het verdedigen van Theoriemakkie tegen eventuele aanspraken van derden die een direct gevolg zijn van of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

8.2 Theoriemakkie is in geen geval aansprakelijk voor de volgende soorten schade: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstoringen en eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de goederen van Theoriemakkie.

Theoriemakkie is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele resultaten die een student niet kan behalen op een CBR theorie-examen.

8.3 De plicht van Theoriemakkie is beperkt tot de werkelijke schade die door haar handelen of nalaten is veroorzaakt en is gemaximeerd op het maximumbedrag dat op grond van de desbetreffende verzekering zou worden uitgekeerd.

Artikel 9 : De Wet

In artikel 9.1 is bepaald dat uitsluitend Nederlands recht van toepassing is op alle juridische contacten die plaatsvinden tussen Theoriemakkie en de student.

Alvorens een rechtszaak aan te spannen, zullen de student en Theoriemakkie ervoor zorgen dat ze al het mogelijke hebben gedaan om hun verschillen in der minne uit te werken via onderlinge communicatie.

Artikel 10 Aanvullende bepalingen

10.1 De student geeft toestemming aan Theoriemakkie om zijn of haar gegevens binnen Theoriemakkie te gebruiken en te onderhouden, inclusief de daarmee verbonden ondernemingen en bedrijven waarmee zij samenwerkt. Dit omvat de persoonlijke gegevens van de student.

10.2 Theoriemakkie slaat de gegevens over de student op in haar geautomatiseerde systemen zodat deze om administratieve redenen kunnen worden verwerkt en gebruikt. Met deze informatie worden alleen de doeleinden nagestreefd waarvoor het bedoeld was. Theoriemakkie zal gehoor geven aan het verzoek van de student om alle eerder opgeslagen gegevens van de student uit het systeem te verwijderen.

10.3 De student onthoudt zich van het uiten van opmerkingen die als schadelijk kunnen worden beschouwd voor de reputatie van Theoriemakkie.

10.4 Uit de aanwezigheid van dit nummer kan worden afgeleid dat Theoriemakkie lid is van de Kamer van Koophandel in Den Haag.

De leerling informeert bij Theoriemakkie naar de voertaal van de klas.

10.5. De student verzoekt Theoriemakkie om de cursus snel te leveren indien de cursus binnen 14 dagen na de aanmeldingsbevestiging plaatsvindt, en de student stemt ermee in afstand te doen van zijn recht om de dienst te annuleren nadat deze in zijn geheel is verstrekt.